Άδειες Διαχείρισης Αποβλήτων

Η ενασχόληση μίας επιχείρησης με την διαχείριση αποβλήτων είτε αυτό αφορά τα απόβλητα της ίδιας της εταιρείας είτε την διαχείριση αποβλήτων άλλων εταιρειών απαιτεί την έκδοση μίας σειράς αδειών που αφορούν στην συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση και τελική διάθεση των αποβλήτων αυτών ή ακόμη και στην ανάπτυξη συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων της.

Η TERRA NOVA έχει εκπονήσει περισσότερες από 60 μελέτες για άδειες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων (άδειες διαχείρισης αποβλήτων), ενώ ασχολείται επίσης με την σύνταξη των απαιτούμενων φακέλων για την σύσταση Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων.

Η εταιρεία διαθέτοντας σημαντική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων, είναι σε θέση να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και φορείς που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο της διαχείρισης, αξιοποίησης/ ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασιών και αποβλήτων γενικότερα. Η διαρκής ενημέρωση των στελεχών της εταιρείας όσον αφορά στις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, παρέχει την δυνατότητα άμεσης και υπεύθυνης, επικαιροποιημένης πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων φορέων.