Άλλες Περιβαλλοντικές Μελέτες

Η εταιρεία διαθέτοντας εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις για την περιβαλλοντικά συμβατή λειτουργία των εγκαταστάσεων τους καθώς και την σύνταξη όλων των συνοδευτικών απαιτούμενων μελετών:

Μελέτες διάθεσης λυμάτων και υγρών αποβλήτων

Σχέδια διαχείρισης (Έντυπο Συμμόρφωσης) Πτητικών Οργανικών
   Ενώσεων σύμφωνα με την ΚΥΑ 11641/2002

Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και επικίνδυνων αποβλήτων

Εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων
   Τεχνικών (BΔT) στην παραγωγική διαδικασία (Οδηγία IPPC)

Εκθέσεις σχετικά με την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου